40 procent av svenska åkerier transporterar farligt gods

I en kartläggning av svenska åkerier uppger 40 procent av de tillfrågade att de har uppdrag som innefattar transporter av ”farligt gods”. Som farligt gods klassas ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används och alla som hanterar godset under dessa transporter ska genomgå en s.k. ADR-utbildning samt repetitionskurser med bestämda intervaller.

Alla fordon som transporterar farligt gods via vägtransporter, skall vara försedda med särskilda orange skyltar både fram och bak. Godsets förpackning måste vara försedda med varningsetiketter som anger vilken typ av innehåll som godset innefattar.

All personal som ingår i transportkedjan så som godsmottagare, lagerpersonal, truckförare och förpackning omfattas av obligatorisk utbildning, s.k. ADR 1.3. Utbildningen rekommenderas även till arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods-relaterat material.

All personal som ingår i transportkedjan så som godsmottagare, lagerpersonal, truckförare och förpackning omfattas av obligatorisk utbildning, s.k. ADR 1.3. Utbildningen rekommenderas även till arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods-relaterat material.

31 procent av företagen som uppgett att de hanterar farligt känner till vad en ADR 1.3 utbildning är. Bland de som känner till utbildningen har 67 procent som utbildat sin personal inom området.12 procent av åkerierna planerar att utbilda nya chaufförer under 2014, 25 procent uppger att de planerar att genomföra repetitionsutbildning och 2 procent skall utbilda personal enligt ADR 1.3.
Målgrupp: Svenska åkerier
Intervjuad person: Inköpsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer