63 procent av nyinvesteringarna i Stockholms län avser FTX-system

Allt fler fastighetsägare går ifrån de gamla lösningarna inom självdrag. 63 procent av de planerade nyinvesteringar inom ventilation avser så kallade FTX-system, från- och tilluftsventilation med återvinning som kan tillföra stora mängder ventilationsluft, energi samt att systemet fungerar oberoende av väderleken.

1992 infördes OVK, obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Syftet med besiktningen är att kontrollera om ventilationssystemet i byggnaden uppfyller de krav som ställdes på systemet när det byggdes. De vanligaste fel som upptäcks vid OVK är att luftflödena är mindre än de mål som sattes när huset byggdes. Det näst vanligaste felet är smuts i fläktar och kanaler.

Hur ofta kontrollerna ska göras varierar beroende på vilken typ av verksamhet byggnaden används till samt vilket system som är installerat. Flerbostadshus med fläktstyrd från- och tilluft ska besiktigas vart tredje år. Flerbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft ska besiktigas vart sjätte år. Undantag från funktionskontroll är bl.a. en- och tvåbostadshus med självdragssystem samt industribyggnader.

27 procent av fastighetsförvaltarna uppger att de planerar kanalrengörning av ventilationen i fastigheterna under det närmaste året och 64 procent av de tillfrågade fastighetsägarna har ett serviceavtal.20 procent av fastigheterna i Stockholms län har endast självdrag som ventilationssystem. Självdragssystem är vanligast i bostäder byggda före 1970. Dessa äldre ventilationssystem bygger på att frisk luft tar sig in i byggnaden genom ventiler och otätheter, men uppfyller sällan dagens krav på komfort, luftflöden, el- och energieffektivitet.Andelen företag som planerar att investera ökar under vår och sommarhalvåret.
63 procent av de planerade investeringarna avser så kallade FTX-system, från- och tilluftsventilation med återvinning som kan tillföra stora mängder ventilationsluft och systemet fungerar oberoende av väderleken. Dessutom är lösningen energieffektiv då värmen även återvinns i frånluften. En annan fördel med FT- och FTX-system är att tilluften kan värmas och renas, vilket man inte kan i självdrags- eller frånluftsventilerade byggnader.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer